Η Εταιρία

Πιτσάβας Network δραστηριοποιείται από το1991 στον χώρο της πληροφορικής με έδρα την πόλη των Φαρσάλων καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας

Προϊόντα

Υπολογιστές

Ταμειακές Μηχανές

Software

Περιφερειακά

Αναλώσιμα....

Υπηρεσίες

Επισκευή Υπολογιστών

Επισκευή Ταμειακών Μηχανών

Επισκευή Φορητών Υπολογιστών

Επισκευή Κινητών τηλεφώνων

Επισκευή Tablet ....

Επικοινωνία
Αχιλλέως 30, Τ.Κ. 40300, Φάρσαλα
24910 23581
6945935019 - 6975617471
info@pitsavas.gr - gpitsabas@gmail.com
facebook
Πιτσάβας Γεώργιος - 6945935019

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μήνυμα:
ΟνoματΕπώνυμο:
E-mail:
Τηλέφωνο:
Επάγγελμα:
 

 

 
«Με τη συμπλήρωση της φόρμας και την αποστολή της συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα κατάρτισης. Παρακαλούμε διαβάστε την ενημέρωση προ της υποβολής της φόρμας».
Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Η εταιρεία Πιτσάβας Κ. Γεώργιος ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως εκτίθεται κατωτέρω. Η Πιτσάβας Κ. Γεώργιος αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσής της προς τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών δεδομένων 2016/679 (GDPR) (Κανονισμός) και τον εφαρμοστικό Ν. 4624/2019 κατά τις ως άνω διαδικασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Υπεύθυνος επεξεργασίας Η Πιτσάβας Κ. Γεώργιος είναι ατομική εταιρεία με έδρα τα Φάρσαλα Αχιλλέως 30 Τ.Κ. 40300 τηλέφωνο: 2491023581 email: info@pitsavas.gr Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; Ο όρος προσωπικά δεδομένα αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας (Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα). Τι είναι η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων; Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Ποια Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγουμε; Κατά την υποβολή της ως άνω φόρμας η Πιτσάβας Κ. Γεώργιος συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται, όπως εκτίθεται κατωτέρω, ήτοι: - Όνομα - Επώνυμο - Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) - Κινητό τηλέφωνο ή Σταθερό τηλέφωνο - Επάγγελμα Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας; Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους για τον σκοπό της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα κατάρτισης . Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας από την Πιτσάβας Κ. Γεώργιος; Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και τα επεξεργαζόμαστε με νομική βάση τη συγκατάθεσή σας που παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια. Ειδικότερα, η συγκατάθεσή σας παρέχεται με τη συμπλήρωση της ως άνω φόρμας και την αποστολή του περιεχόμενού της. Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Πιτσάβας Κ. Γεώργιος και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο. Χρόνος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων Τα Προσωπικά Δεδομένα σας τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών μας. Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν στις 30 Απριλίου 2020. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων Για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας η Πιτσάβας Κ. Γεώργιος έχει λάβει τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών. Ποια είναι τα δικαιώματά σας; Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από την Πιτσάβας Κ. Γεώργιος σχετικά με τα στοιχεία του ως υπεύθυνου επεξεργασίας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων σας αλλά και τα απορρέοντα εκ του Κανονισμού δικαιώματά σας. β) Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση από την Πιτσάβας Κ. Γεώργιος για το κατά πόσον ή όχι τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα αυτά. γ) Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την Πιτσάβας Κ. Γεώργιος τη διόρθωση τυχόν ανακριβών και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών Προσωπικών σας Δεδομένων. δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την Πιτσάβας Κ. Γεώργιος τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. ε) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή. στ) Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πιτσάβας Κ. Γεώργιος ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Αχιλλέως 30 Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pitsavas.gr Τηλέφωνο: 24910-23581 Πότε απαντάμε στα αιτήματά σας; Η Πιτσάβας Κ. Γεώργιος απαντάει πάντα στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσει. Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Πιτσάβας Κ. Γεώργιος μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («www.dpa.gr»).

 

 

Οι Συνεργάτες μας